7a, 7b, 7d, 7e. klases apmeklēja Latvijas Nacionālo teātri

Latvijas Kultūrizglītības programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Saulkrastu novada vidusskolas 7a, 7b, 7d, 7e. klases šodien, 26.februārī, apmeklēja Latvijas Nacionālo teātri, bet šoreiz nevis vēroja izrādi, bet piedalījās izzinošā nodarbībā – iepazinās ar vietu, kur dibināta Latvijas valsts, ielūkojās teātra aizkulisēs un darbnīcās, uzdeva sev interesējošus jautājumus par teātra mākslu, piemērīja parūkas aktieru ģērbtuvēs un vēroja kā top izrāde. Nodarbība ir saskaņā ar skolā apgūto mācību priekšmetu – teātra māksla.

Lasīt tālāk

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” turpina izglītot jau piekto gadu


Latvijas valsts simtgadei par godu tika radīts projekts iniciatīva “Latvijas skolas soma”, kas nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vēsturiskās un laikmetīgās vērtības, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas katru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

Lasīt tālāk

“Latvijas skolas soma” turpina izglītot

Jau vairākus gadus Saulkrastu novada skolēniem tiek dota iespēja piedalīties Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs. Neskatoties uz nedrošo epidemioloģisko situāciju valstī, Saulkrastu novada vidusskolas skolēni arī 2021./2022. m.g. izbaudīja dažādas projekta piedāvātās aktivitātes. Protams, ne viss iecerētais izdevās, jo tika izsludināta ārkārtas situācija, bet bija gan izglītojošas rudens pastaigas, gan koncerts, gan Ziemassvētku teātra izrāde.
Projekta aktivitātes šajā mācību gadā tika uzsāktas jau septembrī, kad 4. – 12.klašu skolēni Turaidas muzejrezervātā piedalījās orientēšanās spēlē “Tūkštošgades stāsts”. Skolēni meklēja, izzināja, domāja, radoši darbojās, atrodot norādītos kontrolpunktus. Netrūka ne smieklu, ne pārpratumu, ne negaisa mākoņu, bet pēc ilgās mājsēdes skolēni un klašu audzinātāji atkal visi kopā varēja aktīvi darboties.

Lasīt tālāk

Atkarību profilakses Projekts Saulkrastu novada vidusskolā

Veselīgs dzīvesveids un izpratne par atkarību izraisošām vielām ir aktuāls jautājums mūsdienu jaunatnes audzināšanā. Tāpēc Saulkrastu novada vidusskola ir iesaistījusies projektā/pētījumā par jauniešu attieksmi un zināšanām par atkarību izraisošām vielām. No visām Latvijas skolām Izglītības un zinātnes ministrija izvēlējās tikai 20 skolas, kuras ieguva iespēju būt daļai no šī starptautiskā pētījuma EU-DAP programmas, ko Finansē Eiropas Komisija atkarību izraisošo vielu profilaksei Eiropā.
Projekta ietvaros mūsu skolēni 12 nodarbību laikā iegūs plašu informāciju par atkarību izraisošām vielām, to ietekmi un sekām, par šo vielu lietošanas sociālo ietekmi, dzīves prasmēm un atkarību izraisošo vielu profilaksi. Projekta mērķgrupa ir pusaudži vecumā no 12 līdz 14 gadiem, jo tieši šajā vecumā pastāv liela varbūtība, ka pusaudži var sākt eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām (īpaši smēķēšanu, alkoholu vai marihuānu).
Galvenais projekta mēŗķis ir mazināt atkarību izraisošu vielu lietošanas uzsākšanu un aizkavēt pāreju no eksperimentālas uz regulāru atkarību izraisošu vielu lietošanu, bet nodarbības būs daudz plašākas, visaptverošākas – skolēni mācīsies arī cienīt citus un veidot pozitīvas attiecības ar ģimeni un draugiem, efektīvi uzklausīt un sazināties, uzticēties citiem un uzņemties atbildību.Nodarbībās tiks aplūkoti jautājumi, kas skar kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu, radošo domāšanu, iejūtību, efektīvus saziņas paņēmienus, uzskatus par sabiedrībā vispārpieņemtām normām, pašapziņu, attiecību veidošanas prasmēm.

Lasīt tālāk

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Saulkrastu novada vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta darbību īstenošanas laiks:
2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 30.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa:
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie (7.-12.klašu skolēni).

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs individuālās karjeras konsultācijas projekta ietvaros 7.-12.klašu skolēniem sniedz pedagogs karjeras konsultants Marina Skļara, tālr. 29139229, e-pasts:marina.sklara@gmail.com.

Lasīt tālāk