Atkarību profilakses Projekts Saulkrastu novada vidusskolā

Veselīgs dzīvesveids un izpratne par atkarību izraisošām vielām ir aktuāls jautājums mūsdienu jaunatnes audzināšanā. Tāpēc Saulkrastu novada vidusskola ir iesaistījusies projektā/pētījumā par jauniešu attieksmi un zināšanām par atkarību izraisošām vielām. No visām Latvijas skolām Izglītības un zinātnes ministrija izvēlējās tikai 20 skolas, kuras ieguva iespēju būt daļai no šī starptautiskā pētījuma EU-DAP programmas, ko Finansē Eiropas Komisija atkarību izraisošo vielu profilaksei Eiropā.
Projekta ietvaros mūsu skolēni 12 nodarbību laikā iegūs plašu informāciju par atkarību izraisošām vielām, to ietekmi un sekām, par šo vielu lietošanas sociālo ietekmi, dzīves prasmēm un atkarību izraisošo vielu profilaksi. Projekta mērķgrupa ir pusaudži vecumā no 12 līdz 14 gadiem, jo tieši šajā vecumā pastāv liela varbūtība, ka pusaudži var sākt eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām (īpaši smēķēšanu, alkoholu vai marihuānu).
Galvenais projekta mēŗķis ir mazināt atkarību izraisošu vielu lietošanas uzsākšanu un aizkavēt pāreju no eksperimentālas uz regulāru atkarību izraisošu vielu lietošanu, bet nodarbības būs daudz plašākas, visaptverošākas – skolēni mācīsies arī cienīt citus un veidot pozitīvas attiecības ar ģimeni un draugiem, efektīvi uzklausīt un sazināties, uzticēties citiem un uzņemties atbildību.Nodarbībās tiks aplūkoti jautājumi, kas skar kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu, radošo domāšanu, iejūtību, efektīvus saziņas paņēmienus, uzskatus par sabiedrībā vispārpieņemtām normām, pašapziņu, attiecību veidošanas prasmēm.Projektā iesaistīti divu 7. klašu skolēni – vienai klasei tiks dota jauna, izsmeļoša informācija interaktīvā veidā, otrai – šādas iespējas nebūs. Projekta gaitā regulāri tiks salīdzinātas abu klašu zināšanas, lai pārliecinātos, vai izglītojošām nodarbībām ir nozīme jaunieša izvēlē – lietot vai nelietot atkarību izraisošās vielas.
Projekta noslēgumā nodarbības paredzētas arī projektā iesaistīto klašu vecākiem, un jau šobrīd var teikt, ka mēs, pieaugušie, varam savus bērnus pārliecināt, tikai sniedzot pozitīvo piemēru, proti, atsakoties paši no kādas atkarības.
Projektu Latvijā īsteno biedrība “Divi gani”, skolā nodarbības vadīs sociālais pedagogs Sigita Kliedere, kura pirms tam izgāja apmācību kursu.

Sigita Kliedere, Saulkrastu novada vidusskolas sociālais pedagogs