Ēdināšana

Ēdināšanas pakalpojumu Saulkrastu novada vidusskolā nodrošina
SIA Baltic Restaurants Latvia

 

Pusdienu atteikšana:
Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā sistēmā: e-klase
“kavējumu pieteikšana”!
Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas pl. 7.30 – 8.30 istēmā e-klase, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.
!!!!Ja skolēns neierodas skolā, pusdienas (launags) jāatsaka arī skolēnu vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas brīvpusdienas.

Pusdienu (launaga) atteikšanu vecākiem jāveic tikai elektroniski skolvadības sistēmā e-klase:
1. Poga Kavējumu pieteikums.
2. Izvēlas datumu, kad skolēni nebūs skolā. Datumus izvēlas kalendāra lodziņos no…. līdz….
3. Norāda kavējuma iemeslu.
4. Poga Nosūtīt.

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam par launagu Zvejniekciemā :
Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr.: LV40003556833
Norēķinu konts: AS Swedbank LV68HABA 0551 0405 15693; kods: HABALV22
Nepieciešamā informācija, kas jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:
• Bērna vārds un uzvārds
• Klase, kurā mācās
• Maksājuma periods (piemēram: 01.02.–28.02.2022. vai februāris)