Iekšējie noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Saulkrastu novada vidusskolā

Kārtība par direktora un atbildīgo darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi Saulkrastu novada vidusskolas pirmsskolas grupas izglītojamajiem

Par izglītojamo uzņemšanu Saulkrastu novada vidusskolas 1. klasē

Saulkrastu novada vidusskolas audzināšanas darba programma

Kārtība, kādā Saulkrastu novada vidusskola uzskaita izglītojamo kavējumus, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem ( likumiskajiem pārstāvjiem), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu un kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Saulkrastu novada vidusskolā.

Pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības (1.-6.klase) izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura īstenošanas kārtība un kārtība, kādā pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā tiem pirmsskolas un pamatizglītības (1.-6.klases) programmas izglītojamajiem, kuriem noteikta pirmsskolas un pamatizglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve ģimenē.

Saulkrastu novada vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums