Pieteikšanās interešu izglītības pulciņiem

Lai skolas ikdienu padarītu piepildītu, aŗi šajā mācību gadā aicinām pieteikties 1.-12.klašu skolēnus interešu izglītības nodarbībām!
Skolēnus var pieteikt dalībai interešu izglītības nodarbībām, aizpildot pieteikuma veidlapu un to iesniedzot klases audzinātājam.
Tāpat aicinām iepazīties arī ar noteikumiem, ko jāievēro, skolēnam piesakoties interešu izglītības nodarbībām:

Izglītojamā pienākumi, apmeklējot interešu izglītības pulciņus Saulkrastu novada vidusskolā:
· ievērot Saulkrastu novada vidusskolas iekšējās kārtības un drošības noteikumus;
· regulāri apmeklēt interešu izglītības nodarbības, neierašanās gadījumā informēt nodarbības vadītāju;
· sekmīgi apvienot interešu izglītības un mācību darbu.

Izglītojamā tiesības:
· piedalīties nodarbību procesā, apgūt interešu izglītības programmas;
· interešu izglītības procesā korekti un brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
· interešu izglītības procesā izmantot pieejamo skolas inventāru, mācību līdzekļus;
· pārstāvēt Saulkrastu novadu dažāda mēroga norisēs (sacensībās, spēlēs, mačos, turnīros, konkursos);
· saņemt motivētu savu zināšanu un prasmju novērtējumu.

Izglītojamā uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība:
· par Saulkrastu novada vidusskolas interešu izglītības dalībnieku var kļūt bērns, jaunietis, pusaudzis vecumā no 7 līdz 18(19) gadiem, kurš mācās SNV un kura spējas atbilst izvēlētās programmas izvirzītajām prasībām;
· izglītojamais tiek iekļauts interešu izglītības nodarbībās ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz vecāku/likumisko pārstāvju iesniegumu;
· izglītojamais tiek atskaitīts no interešu izglītības nodarbībām:
1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu;
2. ja izglītojamais rupji un/vai atkārtoti pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus;
3. neapmeklē 4 nodarbības pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla vai saskaņojuma ar int.izgl.pedagogu

♦ Lejupielādēt pieteikuma veidlapu interešu izglītības nodarbībām

INT_1

 

INT_2

 

INT_3

Atvērt “Interešu izglītības nodarbību piedāvājums Saulkrastu novada vidusskolā” PDF formātā