Par izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nosaukuma maiņu

28. jūlija Saulkrastu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nosaukuma maiņu uz “Saulkrastu novada vidusskola”.

Lēmums tika skatīts, pamatojoties uz diviem iesniegumiem, kas tika saņemti no pašvaldības izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” kolektīva ar lūgumu mainīt izglītības iestādes nosaukumu uz “Saulkrastu novada vidusskola”. Nosaukuma maiņa nepieciešama, lai veicinātu izglītības iestādes atpazīstamību, identitāti un piederību novadam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 24.panta otro daļu, 26.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes komitejas 14.07.2021. atzinumu, nolēma mainīt vispārējās vidējās izglītības iestādes “Vidzemes jūrmalas vidusskola” nosaukumu uz “Saulkrastu novada vidusskola”.

Komentēt